16.08.2022
Hanna Enfelt

Mitä taitoja Teal-organisaatiossa työskentelyssä tarvitaan?

Teal-organisaatio toimii autonomisesti kuin elävä organismi, joka muuttuu ja kehittyy sen ihmisten ja maailman mukana. Aiemmassa blogijutussamme kerroimme tarkemmin, mitä Teal on ja miten Teal-ajattelu meillä Druidilla näkyy. Tässä jutussa syvennymme siihen, mitä taitoja ja kykyjä Teal-organisaatiossa työskentelyssä tarvitaan.

Tuloksen ja tehokkuuden maksimoinnin sijaan Teal-organisaation toimintaa ohjaa ja inspiroi jokin suurempi tarkoitus, jota se palvelee – maailman muuttaminen tavalla tai toisella paremmaksi. Roolit, rakenteet tai tittelit eivät saa olla tämän yhteisen päämäärän tiellä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hajautettua päätöksentekoa ja läpinäkyvyyteen panostamista.

Teal-ajattelun mukainen organisoituminen ja johtaminen edellyttävät, että ihmiset osaavat toimia itseohjautuvasti, joustavasti, vastuuta kantaen ja hyvässä yhteistyössä keskenään. Pureudutaan näihin taitoihin hieman tarkemmin.

1. Itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus

Teal-ajattelun ytimessä on ajatus siitä, että yhteinen päämäärä ohjaa organisaation kaikkea tekemistä ja mahdollistaa itseohjautuvuuden koko organisaation tasolla: se motivoi ihmisiä edistämään yhteistä hyvää ja oikeiksi katsomiaan asioita parhaansa mukaan. Perinteistä keppiä ja porkkanaa ei näin ollen tarvita, eikä kukaan ole käskemässä, mitä pitää tehdä ja milloin. On siis suotavaa osata johtaa itseään ja jäsentää omaa työtään.

Oman ajan hallinta ja priorisointikyky ovat itseohjautuvassa työskentelyssä oleellisia taitoja. On tärkeää hahmottaa, mitkä asiat ovat tärkeämpiä ja/tai kiireellisempiä kuin toiset ja kuinka paljon aikaa kuhunkin tehtävään on järkevää ja kohtuullista käyttää, jotta työn saa tehtyä laadukkaasti. Kaikkea ei voi viilata loputtomiin, mutta huonoa jälkeä ei myöskään tule päästää käsistä.

Itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita yksin pärjäämistä, ainakaan meillä Druidilla. Itseohjautuva työskentely ilman riittävää tukea voi olla hyvinkin stressaavaa, etenkin uran alkuvaiheessa olevalle. Apua ja ohjausta kyllä saa, kunhan sitä uskaltaa pyytää ja kajauttaa kysymyksiä rohkeasti ilmoille.

Itseohjautuvassa Teal-organisaatiossa tarvitaan myös yhteisöohjautuvuutta, koska pomoja ei perinteisellä tapaa ole ja päätöksenteko on hajautettua. Yhteiset tavoitteet ja päämäärä varmistavat, että kaikki osaavat työskennellä samaan suuntaan ja ottaa yhdessä asioita hoitaakseen. Yhteisöohjautuvuus edellyttää muiden huomioimista ja auttamista – asioiden hahmottamista toisten näkökulmasta.

2. Joustavuus

Koska Teal-organisaatio muovautuu jatkuvasti ympäristönsä mukaan, sen työntekijöiltäkin vaaditaan joustavuutta ja avointa mieltä.

Meillä Druidilla jokaisella on toki oma päätyönsä tai roolinsa, jossa he ovat parhaimmillaan ja joka heille on mielekkäin. On kuitenkin myös pystyttävä elämään sen kanssa, ettei maailma ole koskaan valmis eikä organisaatiossa juuri mikään ole kiveen hakattua. Kun on valmis toisinaan käärimään hihansa muidenkin hommien kuin oman ydinosaamisensa parissa, auttaa omalta osaltaan organisaatiota kehittymään ja oppii itse samalla uutta.

Kohtuus ja inhimillisyys kuitenkin kaikessa: kukin joustaa omien kiinnostuksen kohteidensa ja kykyjensä rajoissa.

3. Vastuunkanto

Teal-organisaatiossa jokainen on tietysti vastuussa omasta työstään mutta myös vastuussa toisilleen yhteisten tavoitteiden edistämisestä. Jokainen tekee omaa työtään koskevia päätöksiä sekä osallistuu organisaation päätöksentekoon laajemminkin mahdollisuuksiensa mukaan.

Teal-ajattelun käsite total responsibility tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jonkin asian hoitamista tai kehittämistä varten perustettu tiimi (joita meillä kutsutaan parviksi) kantaa kollektiivisesti vastuun siitä, että työ etenee ja tulee tehdyksi.

Parven jäsenet voivat olla mukana työssä erilaisilla intensiteeteillä: on tekijöitä, auttajia ja seuraajia, eivätkä nämä roolit ole pysyviä. Jos esimerkiksi yksi tekijä sairastuu ja toinen toteaa, ettei aika nyt millään riitä, muut parven jäsenet huolehtivat, että työ saadaan vietyä haluttuun pisteeseen. He siis ottavat puolestaan enemmän vastuuta ja tarvittaessa nostavat esiin, että parvi kaipaa enemmän jäseniä toimiakseen tehokkaasti. Jos parven toiminta kuitenkin kuivuu kokoon, on vain hyväksyttävä, ettei asia ehkä lopulta ollutkaan kokonaisuuden kannalta niin kovin tärkeä tai aikakriittinen, kun ei sen edistäminen onnistunut.

4. Yhteistyö- ja viestintätaidot

Läpinäkyvyys ja yhteistä päämäärä kohti puhkuva me-henki ovat Teal-organisaation toiminnan elinehtoja. Tiedon on jatkuvasti kuljettava, jotta kaikilla olisi parhaat mahdolliset eväät tehdä työtään ja kaikki tarpeellinen tieto päätöksenteon pohjaksi. Teemme Druidilla valtaosan työstä itseorganisoituvissa parvissa ja asiakasprojektitiimeissä tai muulla tavoin toisiamme auttaen, joten yksinäiset ratsastajat tuskin löytävät meiltä paikkaansa.

Yhteisöohjautuvuuden kannalta itse kunkin on tärkeää hahmottaa oman roolinsa ja tekemisensä vaikutus suurempaan kokonaisuuteen. Ajattelemme, että yhdessä olemme enemmän ja viisaampia, ja työyhteisömme hyvinvointi on prioriteetti numero yksi.

Minä-keskeinen ajattelu ei Teal-organisaatiossa kukoista. Sen sijaan halu toimia yhteisön parhaaksi ja taito kohdata työkaverit tasa-arvoisina, inhimillisinä ja kokonaisina ihmisinä kaikkine eri puolineen on kultaakin kalliimpaa. Se luo turvallista ilmapiiriä, jossa on helppo olla oma itsensä – tai etsiä itseään ja täyttä potentiaaliaan.

5. Oppimistaidot

Nopeasti muuttuvassa maailmassa uuden oppiminen ei koskaan lopu. Edellä kuvatut taidot heijastuvat meillä myös oppimiseen: jokaisen on otettava vastuuta oman osaamisensa kehittämisestä niin, että tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla. Tavoitteita ja käytäntöjä organisaation oppimiselle mietitään toki myös yhdessä.

Opittuja tietoja ja taitoja on myös hyvä osata soveltaa erilaisiin tilanteisiin, joita muuttuvien tehtävien tai roolien myötä tulee eteen. Virheitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Niitä sattuu kaikille ja ne ovat oppimisen paikkoja. Druid on yhtä kuin me druidit, ja kun yksi meistä oppii uutta, se vie koko organisaatiota eteenpäin.


Miltä nämä taidot kuulostavat? Eivät lopulta ehkä kovinkaan ihmeellisiltä nykyajan tietotyöläiselle? Perinteisestä valtahierarkiasta vapaassa Teal-organisaatiossa ne kuitenkin korostuvat entisestään – niin myös meillä Druidilla. Uskomme, että Teal-ajattelun soveltaminen käytäntöön parantaa työelämäämme ja hyvinvointiamme. Työ tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä, kun kaikki voivat vaikuttaa sekä omaan työhönsä että organisaation kehitykseen ja tuntevat tulevansa hyväksytyksi omana itsenään.

Näitä kaikkia taitoja voi oppia ja niissä voi kehittyä, kunhan tukea on saatavilla ja työn tavoitteet sekä organisaation pelisäännöt ovat selvät. Kokemuksen karttuessa ammatillinen itseluottamus kasvaa – ei vain substanssiosaamisen vaan myös työskentelytapojen suhteen.

Oletko web-kehityksen tai projektinhallinnan osaaja ja työskentely Teal-ajattelusta ammentavassa organisaatiossa kiinnostaa?

Kirjoittaja

Hanna Enfelt

Talent Acquisition Lead